+34 91 604 89 88 info@cordondor.com

TUBULAIRE 6.7 – 3 x Ø 1.00

Reference: TB67-3100/
Inner cable: H05VV-F 3G1 3xD1.00(mm).
External diameter: 6.3(mm).
Total diameter: 7.52 (mm)
Coating: RAYON

UGS : TB67-3100/ Catégories: , , ,

TUBULAIRE 6.7 – 3 x Ø 1.00

Reference: TB67-3100/
Inner cable: H05VV-F 3G1 3xD1.00(mm).
External diameter: 6.3(mm).
Total diameter: 7.52 (mm)
Coating: RAYON

UGS : TB67-3100/ Catégories: , , ,

TUBULAIRE 6.7 – 3 x Ø 1.00

Reference: TB67-3100/
Inner cable: H05VV-F 3G1 3xD1.00(mm).
External diameter: 6.3(mm).
Total diameter: 7.52 (mm)
Coating: RAYON

UGS : TB67-3100/ Catégories: , , ,

TUBULAIRE 6.7 – 3 x Ø 1.00

Référence: TB67-3100/
Câble intérieur: H05VV-F 3G1 3xD1.00(mm).
Diamètre extérieur: 6.3(mm).
Diamètre total: 7.52 (mm)
Recouvrement: RAYON

UGS : TB67-3100/ Catégories: , , ,

TUBULAIRE 6.7 – 3 x Ø 1.00

TB67-3100/
Cable Interior/Inner cable: H05VV-F 3G1 3xD1.00(mm).
Diametro Exterior/External diameter: 6.3(mm).
Diametro Total/Total diameter: 7.52 (mm)
Descripcion recubrimiento/Coating description: RAYON

UGS : TB67-3100/ Catégories: , , ,