PIATTINA PASTEL 2xØ0,75

Reference: PTP-2075/

Inner cable: H03VVH2-F 2 x ø 0.75 (mm).

External diameter: 3.40 x 5.60 (mm).

Total diameter: 4.02 x 5.42 (mm)

Coating: COTTON

SKU: PTP-2075/ Categorías: , , ,

PIATTINA PASTEL 2xØ0,75

Reference: PTP-2075/

Inner cable: H03VVH2-F 2 x ø 0.75 (mm).

External diameter: 3.40 x 5.60 (mm).

Total diameter: 4.02 x 5.42 (mm)

Coating: COTTON

SKU: PTP-2075/ Categorías: , , ,

PIATTINA PASTEL 2xØ0,75

Reference: PTP-2075/

Inner cable: H03VVH2-F 2 x ø 0.75 (mm).

External diameter: 3.40 x 5.60 (mm).

Total diameter: 4.02 x 5.42 (mm)

Coating: COTTON

SKU: PTP-2075/ Categorías: , , ,

PIATTINA PASTEL 2xØ0,75

Référence: PTP-2075/

Câble intérieur: H03VVH2-F 2 x ø 0.75 (mm).

Diamètre extérieur: 3.40 x 5.60 (mm).

Diamètre total: 4.02 x 5.42 (mm)

Recouvrement: COTON

SKU: PTP-2075/ Categorías: , , ,