TURIN 6,2-2xØ0,75

Reference: TUR62-2075

Inner cable: H03VV-F 2 x ø 0.75 (mm).

External diameter: 4.95 (mm).

Total diameter: 17.22 (mm)

Coating: JUTE

SKU: TUR62-2075 Categorías: , ,

TURIN 6,2-2xØ0,75

Reference: TUR62-2075

Inner cable: H03VV-F 2 x ø 0.75 (mm).

External diameter: 4.95 (mm).

Total diameter: 17.22 (mm)

Coating: JUTE

SKU: TUR62-2075 Categorías: , ,

TURIN 6,2-2xØ0,75

Reference: TUR62-2075

Inner cable: H03VV-F 2 x ø 0.75 (mm).

External diameter: 4.95 (mm).

Total diameter: 17.22 (mm)

Coating: JUTE

SKU: TUR62-2075 Categorías: , ,

TURIN 6,2-2xØ0,75

Référence: TUR62-2075

Câble intérieur: H03VV-F 2 x ø 0.75 (mm).

Diamètre extérieur: 4.95 (mm).

Diamètre total: 17.22 (mm)

Recouvrement: JUTE

SKU: TUR62-2075 Categorías: , ,