TURIN 6,7-3xØ0,75

Reference: TUR67-3075

Inner cable: H03VV-F 3 x ø 0.75 (mm).

External diameter: 5.25(mm).

Total diameter: 17.22 (mm)

Coating: JUTE

SKU: TUR67-3075 Categorías: , ,

TURIN 6,7-3xØ0,75

Reference: TUR67-3075

Inner cable: H03VV-F 3 x ø 0.75 (mm).

External diameter: 5.25(mm).

Total diameter: 17.22 (mm)

Coating: JUTE

SKU: TUR67-3075 Categorías: , ,

TURIN 6,7-3xØ0,75

Reference: TUR67-3075

Inner cable: H03VV-F 3 x ø 0.75 (mm).

External diameter: 5.25(mm).

Total diameter: 17.22 (mm)

Coating: JUTE

SKU: TUR67-3075 Categorías: , ,

TURIN 6,7-3xØ0,75

Référence: TUR67-3075

Câble intérieur: H03VV-F 3 x ø 0.75 (mm).

Diamètre extérieur: 5.25(mm).

Diamètre total: 17.22 (mm)

Recouvrement: JUTE

SKU: TUR67-3075 Categorías: , ,