BALANCE 3xØ0,75

Reference: BAL-3075/

Inner cable: H05V-K  ø 0.75 mm Stainless steel cable  ø 17 X 7 0 A 0.4 (mm).

Total diameter: 7.09 (mm)

Coating: RAYON

SKU: BAL-3075/ Categorías: , , ,

BALANCE 3xØ0,75

Reference: BAL-3075/

Inner cable: H05V-K  ø 0.75 mm Stainless steel cable  ø 17 X 7 0 A 0.4 (mm).

Total diameter: 7.09 (mm)

Coating: RAYON

SKU: BAL-3075/ Categorías: , , ,

BALANCE 3xØ0,75

Reference: BAL-3075/

Inner cable: H05V-K  ø 0.75 mm Stainless steel cable  ø 17 X 7 0 A 0.4 (mm).

Total diameter: 7.09 (mm)

Coating: RAYON

SKU: BAL-3075/ Categorías: , , ,

BALANCE 3xØ0,75

Référence: BAL-3075/

Câble intérieur: H05V-K  ø 0.75 mm CÂBLE ACIER INOXYDABLE  ø 17 X 7 0 A 0.4 (mm).

Diamètre total: 7.09 (mm)

Recouvrement: RAYON