PIATTINA 2xØ0,75

Reference: PT2075/

Inner cable: H03VVH2-F 2  xø 0.75 (mm).

External diameter: 3.40 x 5.60 (mm).

Total diameter: 4.4 x 5.78 (mm)

Coating: RAYON

SKU: PT2075/ Categorías: , , ,

PIATTINA 2xØ0,75

Reference: PT2075/

Inner cable: H03VVH2-F 2  xø 0.75 (mm).

External diameter: 3.40 x 5.60 (mm).

Total diameter: 4.4 x 5.78 (mm)

Coating: RAYON

SKU: PT2075/ Categorías: , , ,

PIATTINA 2xØ0,75

Reference: PT2075/

Inner cable: H03VVH2-F 2  xø 0.75 (mm).

External diameter: 3.40 x 5.60 (mm).

Total diameter: 4.4 x 5.78 (mm)

Coating: RAYON

SKU: PT2075/ Categorías: , , ,

PIATTINA 2xØ0,75

Référence: PT2075/

Câble intérieur: H03VVH2-F 2  xø 0.75 (mm).

Diamètre extérieur: 3.40 x 5.60 (mm).

Diamètre total: 4.4 x 5.78 (mm)

Recouvrement: RAYON